کارآموزی عمران

کارآموزی عمران

کارآموزی عمران

گزارش کارآموزی عمران - محل کارآموزی شرکت نفت شامل 93 صفحه در قالب word با مطالب زیر:

 

فصل اول:آشنایی با مکان کاراموزی

تاریخچه: 9

شرکت  شرکت نفت مسجد سلیمان: 12

فصل دوم: بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي

مقدمه: 15

چگونگی انجام کارهای ساختمانی: 16

طراح، محاسبه و پیمانکاری ساختمان: 21

محل احداث ساختمان: 21

انواع نقشه های ساختمانی: 23

موارد استفاده از نقشه های تأسیساتی و برقی: 24

مشخصات ویژه مصالح: 25

روش انبار كردن سيمان. 26

روش انبار كردن ميلگرد ها 26

خم كردن ميلگردها 26

وسايل بالابري.. 27

جوشكاري.. 27

تيرچه. 28

پله. 29

كف پله تابع دو عامل است: 30

محاسبه پله. 32

سقف تيرچه بلوك.. 33

فصل سوم:  برسسي آموخته ها وپيشنهادات

عايت اصول ايمني در تخريب: 37

تجهيز كارگاه: 37

انباركردن سيمان: 38

پياده كردن نقشه: 39

پي كني  : 40

كرسي چيني: 41

نحوه كرسي چيني يا ساخت پي سنگي: 42

انواع قالب از لحاظ جنس: 44

قالب چوبي: 44

آرماتوربندي: 45

هدف از بكار بردن فولاد در قطعات بتني: 46

بستن ميلگردها به يكديگر: 47

نحوه خم كردن ميلگردها: 47

برش ميلگردها: 49

آچارخم كن ميلگرد يا آچار F: 49

نحوه ساخت شناژهاي افقي وعمودي: 49

قالب بندي شناژهاي افقي وعمودي: 50

فاصله نگهدار يا لقمه: 51

قلاب انتهاي ميلگرد واندازه استاندارد آن: 52

بتن سازي: 52

حمل بتن: 53

نسبتهاي اختلاط: 54

بتن ريزي: 55

بتن ريزي در هواي گرم: 57

بعضي از مسائلي كه ممكن است در بتن تازه بوجود ايد: 58

مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته : 58

تراكم بتن تازه: 60

نگه داري از بتن : 60

هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي: 61

قالب بندي شناژ هاي عمودي: 61

ديوار چيني: 63

نحوه پر كردن شناژ هاي عمودي: 64

هم سطح كردن ديوار: 64

قالب بندي سقف : 65

سقف تيرچه بلوك : 66

حمل و نقل وانبار كردن تيرچه ها : 67

بلوك: 67

ميلگرد هاي ممان منفي: 68

ميلگردهاي حرارتي: 68

كلاف عرضي(شناژ مخفي): 69

قلاب اتصال: 69

بتون ريزي سقف: 69

افت بتن (انقباض) : 70

عوامل موثر درافت : 72

راههاي مقابله با افت : 72

خزش يا وارفتگي : 73

عوامل موثربرخزش : 74

راههاي مقابله با خزش : 74

روشهاي مراقبت از بتن سقف : 75

شمشه گيري: 76

كف سازي: 76

سفيد كاري يا كف مال گچ: 77

كشته كشي يا نازك كاري: 77

نکات اجرای در اجرای ساختمان. 78