کار تحقیقی - بررسی و تحلیل قاعده فقهی اکراه

کار تحقیقی - بررسی و تحلیل قاعده فقهی اکراه

کار تحقیقی - بررسی و تحلیل قاعده فقهی اکراه

این فایل شامل 23 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد 

چکیده

 

در متون فقه اسلامی ، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری به عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استکرهوا علیه» بیان شده است. البته اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار بسیاری است که ما اینک در مقام بیان آن نیستیم. نظر به اهمیت این قاعده و بویژهکارآیی آن، مفاهیم، مستندات، قلمرو و کار برد آن در مباحث این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.