کارتحقیقی , مهریه 1

کارتحقیقی , مهریه 1

کارتحقیقی  ,  مهریه 1

این فایل شامل 23 صفحه ورد و مطالب زیر می باشد 

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

 « المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول  نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.