پروژه - برسی تاسیسات الکتریکی نورپردازی ساختمان

پروژه - برسی تاسیسات الکتریکی نورپردازی ساختمان

پروژه - برسی تاسیسات الکتریکی نورپردازی ساختمان

این فایل شامل 145 صفحه ورد ومطالب زیر می باشد 

محاسبات روشنایی اشپزخانه(KITCHEN)

مشخصات:

(طول)95.L=3

(عرضW=3(

 (ارتفاع) H=3

                                                                                                            MF =.7

A=l.w=3*3.95= 11.85

Cu=.56