تحقیق درمورد قاعده غرور  

تحقیق درمورد قاعده غرور


    به نام خدا مشخصات فایلفرمت:wordقابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد صفحات : 22 صفحهبه نام خداقاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به كسی‌كه فریبش داده رجوع می كند.2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است. جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در كتاب مستدرك الوسائل از كتاب دعائم الاسلامدر حدیث اما

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد قاعده غرور  

تحقیق درمورد قاعده غرور


    به نام خدا مشخصات فایلفرمت:wordقابل ویرایش و آماده پیرینت تعداد صفحات : 22 صفحهبه نام خداقاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به كسی‌كه فریبش داده رجوع می كند.2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است. جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در كتاب مستدرك الوسائل از كتاب دعائم الاسلامدر حدیث اما

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1